oznaczenie sprawy: ZSP11.26.1.2018

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Gliwicach
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja obiektu: sanitariaty uczniowskie, izolacje przeciwwilgociowe wraz z pracami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 Gliwicach przy ulicy Tarnogórskiej 59 - etap 2."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Zakład Usługowo- Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, Łukasz Ruda
ul. Bernardyńska 56, 44-100 Gliwice z ceną 428 147,61 zł.
 
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez firmę:
Zakład Usługowo- Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, Łukasz Ruda
ul. Bernardyńska 56 44-100 Gliwice
z ceną: 428 147,61 złotych brutto
Uzasadnienie: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w imieniu zamawiającego informuję, że z niniejszego postępowania odrzucono ofertę złożoną przez:
INFOPOL Gaz
Marlena Handel -Szczerba
ul. Fabryczna 10, 41-909 Bytom
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Przyczyny odrzucenia są następujące:
a) Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o  30 dni w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca nie udzielił odpowiedzi.
b) Wobec powyższego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie okresu związania ofertą, zostaje odrzucona.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w imieniu zamawiającego informuję, że z niniejszego postępowania wykluczono następujących wykonawców:
ELEKTRO-CONECT Łukasz Szołtysik
ul. Korczaka 27 42-600 Tarnowskie Góry
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Przyczyny wykluczenia są następujące:
a) Zgodnie z art. 26 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia: dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt. 2), dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt. 3).
Pismo zostało wysłane w dniu 16.04.2018 r.
Wyznaczono termin odpowiedzi do 23.04.2018 r.
Wykonawca, w związku z wezwaniem jw., złożył w dniu 18.04.2018 r. pismo z prośbą o przedłużenie terminu złożenia dokumentów o 3 dni tj. do 26.04.2018 r.

Biorąc pod uwagę zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 7 ust 1., w zaistniałej sytuacji Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) po upływie terminu na złożenie dokumentów zawartego w piśmie z dnia 16.04.2018 r.
Pismo zostało wysłane w dniu 24.04.2018 r.
Wyznaczono termin odpowiedzi do 26.04.2018 r.
Wykonawca, w związku z wezwaniem jw. w dniu 24.04.2018 r o godzinie 11.00 złożył dokumenty. W tym samym dniu o godzinie 13.00 wykonawca złożył kolejne dokumenty, z tym, że dokumenty te mają inne oznaczenie sprawy niż postępowanie prowadzone przez zamawiającego. Wykonawca w obu przypadkach przekazał dokumenty bez pisma przewodniego.
Wobec powyższego w dniu 27.04.2018 r. do Wykonawcy zostało wysłane pismo z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty, tj. następującej sprawy:
Wykonawca w dniu 24.04.2018 r o godzinie 11.00 złożył dokumenty. W tym samym dniu o godzinie 13.00 wykonawca złożył kolejne dokumenty, z tym, że dokumenty te mają inne oznaczenie sprawy niż postępowanie prowadzone przez zmawiającego.
Wykonawca w obu przypadkach przekazał dokumenty bez pisma przewodniego.
Wobec powyższego prosimy o odpowiedź, które dokumenty należy uznać jako złożone w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez zamawiającego
Wyznaczono termin odpowiedzi do 08.05.2018 r.
Wykonawca w dniu 07.05.2018r udzielił odpowiedzi, oświadczając, że dokumenty złożone o godzinie 11.00 w dniu 24.04.2018. są poprawne i prosi o włączenie do oferty te dokumenty.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający przeprowadził sprawdzenie czy Wykonawca który złożył ofertę nr 2 i  którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przekazanych dokumentach stwierdzono następujące braki, błędy, które uniemożliwiają uznanie tych dokumentów za właściwe i  tym samym uznanie spełnienia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt. 2), oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ pkt. 3). :
 Wykonawca nie złożył oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
 Zamawiający wymagał złożenia następującego dokumentu:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

Wykonawca złożył załącznik nr 4 do SIWZ

Dokument ten posiada następujące braki, błędy:
a. Lp.1 w załączniku nr 4 - wartość podanej roboty budowlanej (127801,29 złotych brutto) jest mniejsza od wymaganej zapisami SIWZ (150000,00złotych brutto)
b. Lp.2 w załączniku nr 4 - wartość podanej roboty budowlanej (230 000,00) została podana w kwocie netto, a wymagane było podanie wartości brutto roboty budowlanej
c. Lp.3 w załączniku nr 4 - wartość podanej roboty budowlanej (620 000,00) została podana w kwocie netto, a wymagane było podanie wartości brutto roboty budowlanej; nie wypełniono kolumny 5
d. Lp.4 w załączniku nr 4 - wartość podanej roboty budowlanej (1 450 000,00) została podana w kwocie netto, a wymagane było podanie wartości brutto roboty budowlanej, ponadto wartość, ta zgodnie z załączonymi referencjami, obejmuje większy zakres niż wymieniona robota budowlana

 Zamawiający wymagał złożenia następującego dokumentu:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ,

Wykonawca złożył załącznik nr 3 do SIWZ

Dokument ten posiada następujące braki, błędy:
a. wiersz drugi w załączniku nr 3 - Wykonawca nie wypełnił tego wiersza zgodnie z wymogami SIWZ, wpisując jedynie słowa "nie dotyczy"

a) Wobec powyższego, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wykonawca został wykluczony ze względu na fakt, iż nie wykazał spełnienia warunku zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1b. ustawy Prawo zamówień publicznych
b) Wobec powyższego, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wykonawca został wykluczony ze względu na fakt, iż nie potwierdził braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
c) Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5. w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Informujemy, iż Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w  ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Łączna
punktacja

1.
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10,
41-909 Bytom
0,00
2.
ELEKTRO-CONECT Łukasz Szołtysik
ul. Korczaka 27,
42-600 Tarnowskie Góry
0,00
3.
Zakład Usługowo- Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, Łukasz Ruda
ul. Bernardyńska 56,
44-100 Gliwice
60,00
40,00
100,00


Kierownik Gospodarczy

11-05-2018 r. Danuta Janiak
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Zespołu

11-05-2018 r. Beata Oparczyk

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)